Urinblæredivertikkel

Blæredivertikler er definert som en herniering av urinblæreslimhinnen gjennom blæreveggen/ blæremuskulaturen. Divertiklet kommuniserer med

urinblæren ved en divertikkelhals. Histologisk er et blæredivertikkel bestående av mucosa, lamina propria, noen spredte muskelfibre, samt adventitia. I noen tilfeller kan divertikkelet være omgitt av en fibrøs kapsel eller pseudokapsel. Fordi divertikkelet bare inneholder spredte muskelfibre i veggen, vil det ikke kunne tømme seg tilstrekkelig ved blæretømning og det forårsaker derfor varienende grad av residualurin. Blæredivertikler kan være kongenitte eller tilkomne (akvirerte). 

Kongenitte blæredivertikler er sjeldne, og finnes nesten alltid hos gutter. Medfødte blæredivertikler som ikke er assosiert med funksjonell patologi, er oftest solitære og er store, samt er som regel beliggende parauretralt posteriort og lateralt for ureterostiene, og de skyldes en medfødt svakhet i blæreveggen i dette området. Hos barn med funksjonell patologi som avløpsproblemer, som uretrale klaffer eller nevrogen blære, er divertiklene ofte multiple, små og de kan være beliggende hvor som helst i blæren, men først og fremt i blæretaket.

Tilegnede (akvirerte) blæredivertikler kan være iatrogene, f.eks. etter inadekvat lukning av blæreveggen etter cystotomi eller reimplantasjon av ureter til urinblæren, noe som kan medføre en utposning av mucosa i suturlinjen, men som regel skyldes akvirerte blæredivertikler infravesical obstruksjon som benign prostataobstruksjon eller uretrastiktur. Slike divertikler er vanligst hos menn etter 60 års alder, og er sjeldne hos kvinner. Disse divertiklene er ofte assosiert med grov trabekulering i blæren, er ofte multiple og kan forekomme hvor som helst i blæren, 

De fleste blæredivertikler gir ikke symptomer i seg selv, men symptomene er knyttet til blæreobstruksjonen. Divertiklene blir ofte oppdaget tilfeldig i utredningen for obstruktivt vannlatningsbesvær. Symptomene er ofte residiverende urinveisinfeksjoner, evt. hematuri. Tidvis kan man finne blærestein eller urotelialcancer i divertikkelene.

Vanligvis behandler man årsaken til utvikling av et akvirert blæredivertiklkel ved f.eks. medikamentell eller kirurgisk korreksjon av blæreobstruksjonen (BPH eller striktur). Behandling av divertikkelet bør tilbys dersom blæredivertikkelet likevel gir symptomer, som residiverende urinveisinfeksjon, vesicoureteral refluks eller ureterobstruksjon, eller om det foreligger tumor i divertikkelet.

Behandling av et blæredivertikkel er kirurgisk. Små divertikler kan evt. forsøkes behandlet ved transuretral tilgang, mens større divertikler behandles ved åpen eller laparoskopisk preperitoneal, intraperitoneal eller kombinert preperitoneal og intraperitoneal tilgang, evt. transabdominal intravesical tilgang.


Vi har laget en film med laparoskopisk divertikkelektomi.Se filmen:

Klikk her